STATUT

===================================================================

Stowarzyszenia Babiogórska Grupa Krótkofalowców

w Makowie Podhalańskim

===================================================================

Paragraf 1 . Nazwa stowarzyszenia.

 1. - Nazwa stowarzyszenia brzmi : Babiogórska Grupa Krótkofalowców w Makowie Podhalańskim.
 2. - Używana nazwa skrócona Stowarzyszenie BGK.

Paragraf 2. Charakter stowarzyszenia.

Zgodnie z ustawą z dn. 7.04.1989r. - prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.Nr 20, poz. 104; Dz.U.Nr 14, poz. 86 z 1990r. i Dz.U.Nr 27, poz.118 z 1996r.

 1. - Rejestracja : stowarzyszenie zwykłe.
 2. - Stowarzyszenie nie posiada osobowości prawnej i nie może powoływać terenowych jednostek organizacyjnych, łączyć się w związki stowarzyszeń, przyjmować darowizn, spadków i zapisów oraz otrzymywać dotacji, a także korzystać z ofiarności publicznej.
 3. - Żródłem uzyskania środków na działalność stowarzyszenia są jedynie dobrowolne wpłaty członków.

Paragraf 3 . Cele i zadania..

 1. - Celem i głównymi założeniami Stowarzyszenia BGK jest propagowanie Obszaru Babiej Góry, Babiogórskiego Parku Narodowego i Gmin Babiogórskich wsród krótkofalowców w kraju i na świecie.
 2. - Stowarzyszenie BGK opiera swoją działalność na zasadach koleżeńskiej przyjażni operatorów radiokomunikacyjnej służby amatorskiej i ich rodzin.
 3. - Zadaniem będzie rozwijanie wśród członków i sympatyków zainteresowań radiotechnicznych i krótkofalarskich, oraz turystyczno-krajoznawczych,
 4. - Prowadzenie szkoleń i kursów przygotowawczych do egzaminu państwowego na świadectwo operatorskie.
 5. - Łączenia "hobby" o charakterze technicznym - praca z radiostacji terenowych z aktywnym wypoczynkiem na terenie naszych Beskidów.
 6. - Propaguje ochronę przyrody.

Paragraf 4 . Zarząd .

 1. - Zostaje powołany po raz pierwszy na zebraniu założycielskim stowarzyszenia BGK.
 2. - Skład zarządu może być zmieniony w przypadku :
 1. wniosku ponad 50 % członków stowarzyszenia.
 2. rezygnacji z pełnienia tej funkcji jednego, lub kilku członków zarządu.

Paragraf 5 . Członkowstwo.

I . Przyjmowanie członków do stowarzyszenia BGK.

 1. - Czlonkowstwo dzieli się na zwykłe i honorowe.
 2. - Członkiem zwykłym BGK może zostać każdy krótkofalowiec (nadawca i nasłuchowiec) przyjmujący założenia , statut BGK, wspiera PZK (nawet jeżeli obecnie nie jest jego członkiem) i regulamin wewnętrzny oraz zostanie zaakceptowany przez członków zarządu. Powinien mieć przeprowadzoną łączność (QSO) z Obszaru Babiej Góry , potwierdzoną kartą QSL. Kandydat wypełnia deklarację wstąpienia do BGK.
 3. - Członkowstwo honorowe BGK może być przyznawane przez zarząd stowarzyszenia nie tylko krótkofalowcom , lecz również wszystkim tym, którzy wnieśli wkład w rozwój Obszaru Babiej Góry, pomagają i współpracują z BGK. Członkowie honorowi mogą, lub nie wypełnić deklarację.
 4. - Przyjęcie kandydata będzie potwierdzane dyplomem zwykłym, lub honorowym, podpisanym przez prezesa i członka zarządu BGK, oraz dyrektora BPN.
 5. - Od członków BGK nie są wymagane składki członkowskie.

II. Podstawowe obowiązki członków BGK.

 1. - Posiada podstawowe wiadomości o Beskidzie Żywieckim, Gminach Babiogórskich i Babiogórskim Parku Narodowym, oraz będzie je pogłębiał.
 2. - Pracuje na pasmach amatorskich zgodnie z zasadami "ham spirit" i przestrzega Kodeksu Krótkofalowca.
 3. - Jest miłośnikiem turystyki i pracy z terenowego QTH.
 4. - Jest koleżeński i w miarę możliwości wspiera i pomaga innym członkom BGK, utrzymuje z nimi kontakt radiowy i osobisty.
 5. - Stara się brać udział w ekspedycjach radiowych i spotkaniach Grupy.
 6. - Będzie brał udział w akcjach BGK w czasie klęsk żywiołowych, swoją osobą i sprzętem łączności radiowej.

III. Skreślenie z listy członków stowarzyszenia.

 1. - Może nastąpić w wypadku łamania podstawowych obowiązków przez członka i po dwukrotnym upomnieniu.
 2. - Skreślenia z listy dokonuje się na wniosek min. jednego z członków zarządu.

Paragraf 6 . Klub Łączności.

 1. - Zostaje powołany przez zebranie założycielskie BGK pod nazwą: " Klub Łączności Babiogórskiej Grupy Krótkofalowców", na podstawie Statutu PZK - Rozdz.VI - Kluby krótkofalarskie -? 46.
 2. - Klub jest zarejestrowany w OT PZK w Krakowie ul. Basztowa 15/17.
 3. - Rolę komisji Rewizyjnej dla klubu pełni Komisja Rewizyjna macierzystego OT PZK.
 4. - Siedziba klubu znajduje się w Centrum Kultury, Promocji, Turystyki i Sportu w Makowie Podhalańskim.

Paragraf 7 . Współpraca.

 1. - Stowarzyszenie BGK współpracuje organizacyjnie z Dyrekcją Babiogórskiego Parku Narodowego w Zawoi i Centrum Kultury, Promocji, Turystyki i Sportu w Makowie Podhalańskim, oraz z OT Polskiego Związku Krótkofalowców.
 2. - BGK otwarte jest na współpracę z innymi stowarzyszeniami, jak ; Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich, oraz organizacjami, szkołami itp. o zbieżnych celach, czy innymi klubami krótkofalarskimi i CB Radio.

===================================================

***

Prezes Stowarzyszenia BGK : Stanisław Zadora.

>MENU<